3.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, internet aracılığıyla yapılan satışlarda sözleşme yapılması bir zorunluluktur.

Bu anlamda “Uzaktan Eğitim Hizmetleri” ile ilgili sözleşme detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM HİZMETLERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvan ve adresleri belirtilen kurum ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan kursiyer arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarla “UZAKTAN EĞİTİM HİZMETLERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Kursiyer bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.

Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir. Sözleşme maddeleri şunlardır:

Madde 1- Taraflar İşbu sözleşme : www.sanaldersim.com.tr platformundan ders almak isteyen, sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi kursiyer (ALICI) ve uzaktan eğitim platformu olan www.sanaldersim.com.tr sitesinde uzaktan eğitim hizmeti verecek olan Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (SATICI-YÜKLENİCİ) arasında akdedilmiştir.

Madde 2- Konu İş bu sözleşmenin konusu, kursiyerin internet üzerinden kuruma siparişini verdiği, faturada detay ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır. Kursiyerin kuruma olan borcunu ödemesinin sağlanmasıdır. Kursiyer bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürünü kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve bu yararlanma sebebiyle kursiyerin doğacak hak ve yükümlülükleri de işbu sözleşmede belirtilmektedir. Sözleşme konusu, sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden sınavlara hazırlık ve ders destek kaynağı sağlamasıdır.

Madde 3- Tanımlar

KURSİYER:  www.sanaldersim.com.tr platformundan ders alan ve işbu sözleşme metnini kabul ederek onaylayan kişiyi ifade eder.
PLATFORM: Kursiyerin katılmış olduğu kurs hizmetlerinin koordine edildiği ve kayıt altına alınan senkron ve asenkron derslerin paylaşıldığı www.sanaldersim.com.tr internet sitesini ifade eder.
KULLANICI ADI: Kursiyerin www.sanaldersim.com.tr internet sitesine girebilmesi için kullandığı ismi ifade eder.
SANAL DERS ODASI: www.sanaldersim.com.tr platformu çerçevesinde öğrencilerin aynı zamanda farklı yerlerde, bir öğretmen rehberliğinde bir araya geldikleri görsel, işitsel ve metinsel iletişim araçlarıyla öğreten ve öğrenen arasında çift yönlü iletişimi sağlayan çeşitli iletişim araçlarının da kullanıldığı çevrimiçi öğrenme ortamı olarak tanımlanmaktadır.
YÜKLENİCİ: www.sanaldersim.com.tr platformundan ders alan kursiyerlere, kursiyerlerin katılmak istedikleri kurs çerçevesinde eğitim hizmetleri sağlayan hizmet sağlayıcısını ifade eder.
ÖDEME PLANI: Kursiyerin bu taahhütname gereğince kurs tarafından belirlenen ücreti kuruma ödemesini teminen kesin vadelere bağlanmış borç taksitlerini gösterir plan.
SÜRE: İş bu sözleşmenin imzalanmasından/onaylanmasından itibaren eğitim süresinin sonuna kadardır.

SENKRON EĞİTİM: Eğitmen ve katılımcıların sanal ortamda aynı anda, aynı ya da farklı mekânlarda bir araya geldiği, birbirleriyle etkileştiği, deneyim paylaşımında bulunduğu ve öğretim elemanlarının yönettiği çevrimiçi bir öğrenme eğitimdir.

ASENKRON EĞİTİM: Eğitim-öğretim materyalleri eğitmen tarafından öğrencilere sistem üzerinden sunularak zamana bağlı olmaksızın eğitimin sürdürüldüğü yapıda yürütülmektedir. Video, pdf, doc, ppt, xls, video link v.b. eğitim materyalleri öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır.

Madde 4- Yükleniciye (SATICI) İlişkin Bilgiler
Yüklenicinin;
a) Adı Soyadı Ticaret Ünvanı : Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ
b) Vergi Kimlik No : SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. – 1691117107
c) Telefon numarası : 0546 911 91 93
d) Yüklenicinin tebligata
esas adresi : ESENKENT MAH. TEVFİK SOK. UĞUR APT. ÜMRANİYE/İSTANBUL
e) E-mail adresi : [email protected]

Madde 5- Kursiyere (ALICI) İlişkin Bilgiler
a) Adı Soyadı :

 1. b) T.C. Kimlik No : 
  c) Tebligata esas adresi :
  d) Telefon numarası :
  e) E-mail adresi (varsa) :
  Madde 6- Adres Değişiklikleri ve Tebligat
  1- Taraflar 4. ve 5. maddelerde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Taraflar adres değişikliklerini 7 işgünü içinde yazılı şekilde iadeli taahhütlü/elden birbirlerine tebliğ etmedikleri takdirde, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
  2- Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da birbirlerine bildirimde bulunabilirler.

Madde 7– Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet/İşin Adı, Niteliği, Türü Ve Miktarı
Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet kursiyerin internet üzerinden kendi tercihine göre kurumdan satın aldığı ve belirli tarihe kadar internet aracılığı ile faydalanabildiği eğitim video çekimleri/canlı ders uygulamaları ve yayınlarıdır.

Madde 8– Hizmetlerde İş Tanımı Yüklenici tarafından kursiyerlere satın almış olduğu kursun/kursların eğitimi verilecektir. Eğitim çevrimiçi sanal ders odalarında verilecek olup canlı dersler kayıt altına alınarak www.sanaldersim.com.tr sitesinde kursiyerlerin izlemesine olanak sağlanacaktır. Kursiyerler kurs süresi boyunca kullanıcı adı ve şifreleri ile www.sanaldersim.com.tr sitesini ziyaret ederek kaydolan dersleri takip edebileceklerdir.

Madde 9 – Hizmetin Şekli Sözleşmeye konu hizmet kursiyerin hazırlık kurslarına katılmasını oluşturur. Kursiyer (alıcı) satın aldığı hizmeti araştırarak, her türlü hukuki ve maddi ayıptan arınmış olarak aldıklarını beyan ve kabul eder. Kursiyer (alıcı) öğretimin başladığı tarihten itibaren kanuni süresi içinde hizmet alımından cayma hakkı mahfuzdur ve kendilerine sözleşmenin akdi ile birlikte cayma bildirim belgesi verilir.

Madde 10– Sözleşmenin Bedeli, Türü, Süresi ve Sözleşme bedelinin Ödenmesi

1- Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’de yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ www.sanaldersim.com.tr) sorumlu değildir. Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Kursiyer Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’nin banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir.
2- Her ayın ücreti mutlaka belirtilen tarihte ödenir. Öğrencinin taksiti zamanında ödenmediği takdirde; kuruma bilgi verilmeden ve kurumun müsaadesi alınmadan meydana gelecek gecikmelerde 15 gün içerisinde kanuni işlem yapılacak ve öğrenci derse alınmayacaktır. Bu konuda doğacak mağduriyetlerden yüklenici sorumlu değildir.
3- Ödemeler tamamlanıncaya kadar tahsilat makbuzları saklanmalıdır, ihtilaf halinde tahsilat makbuzu ile belgelenmeyen ödemelerde kurs kayıtları geçerlidir.
4- Erken kayıt öğrencileri taksitlerini düzenli ödemezlerse erken kayıt avantajları iptal edilir.
5- Üst üste iki taksit vadesinde ödenmediği takdirde ayrıca ihtar yapılmaksızın öğrencinin bakiye borcu muacceliyet kazanacaktır. Bu tarihten, (gecikme) itibaren kanuni gecikme faizi tahakkuk edecek, ihtilaf durumunda İstanbul ili dâhilindeki mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
6- Öğrencinin hizmet gördüğü bedel karşılığındaki faturası ödeme şekline göre değil, kurs başladıktan sonra öğrenim dönemi sonuna kadar her ay eşit miktarlar halinde verilecektir. (KDV Kanunu M.10 ve Maliye Bakanlığı Muktezası)
7- Öğrenci kurs ücretini kayıt anında belirttiği tarihte ödemek zorundadır. Bu süre içerisinde taksitini yatırmayan öğrenciler derse alınmaz.
8- Taksitini zamanında ödememekte ısrar eden öğrencinin kaydı silinir ve kurs ücretinin tamamı tahsil edilir.
9- Geciken ödemelerde, gecikme süresi son ödeme günü itibariyle 7 gündür. 8 gün itibariyle aylık %8 gecikme zammı tahsil edilir.
10- Kurstan cayma süresi haricinde mazeretsiz ayrılan öğrenciden doküman ücreti ve kurs ücretinin tamamı tahsil edilir. Kursiyerin canlı derse girmemesi ya da kayıtlı dersleri izlememesi durumunda kursiyer kurs ücretini ödemekten kaçınamaz.
11- Kursa devam eden öğrencilerin ödemelerinin gecikmesi durumunda idare tarafından kurs sisteminden çıkartılabilir.
12- Mazereti kurs idaresi tarafından kabul edilen öğrenci, o yılın doküman ücretini ve ayrıldığı tarihe kadarki kurs ücretini indirimsiz birim fiyat üzerinden öder. a) Kitap/Döküman ücreti b) Kurs ücreti
13- Kayıt anında anlaşma 1 ders ücreti üzerinden tespit edilen toplam ücretin aylara bölünmesi ile yapılmaktadır. Herhangi bir sebepten (sts, toplu kayıt.v.s) indirime tabi tutulmuş öğrenci kurstan ayrılmak isterse ayrıldığı güne kadar gördüğü ders ücreti indirimsiz ücret üzerinden hesap edilir. Kasıtlı ödememe durumunda ise yasal işlemlere başvurulur. Kurs taksitlerinden birinin zamanında ödenmemesi halinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın bakiye, tüm taksitler muacelliyet kazanacaktır. Zamanında ödenmeyen taksitlere aylık %8 gecikme faizi uygulanacaktır. Bir anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Madde 12-Davranışlarla İlgili Konular
a) Kursumuz Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ. bünyesinde her şeyden önce bir eğitim-öğretim kurumu olduğundan Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen kurallar aynen uygulanır.
b) Kursiyerler Canlı derslerde kameralarının açık olduğu durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.
c) Kursiyerler canlı ders içerisinde ve kursa ait sosyal medya platformlarında hiçbir siyasi ve ideolojik konuşma yapamaz.
d) Kursiyerler eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz.
e) Kursiyerler canlı derslere alkollü gelemez ve ders anında kameralarının açık olduğu (kendi görüntülerinin belli olduğu) hallerde sigara içemez.
Yukarıdaki davranışlara uymayan kursiyerlerin kaydı silinecektir.

Madde 13- Kursiyerler tarafından dikkat edilmesi gereken diğer hususlar

a.Kursiyer Lisansı:

www.sanaldersim.com.tr’nin içindeki sunumların, yazılımların, grafik kursiyer arabirimlerinin, seslerin ve videoların son kursiyer tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar: Lisans hakkı, son kursiyere münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. “Kullanım Hakkı”, ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son kursiyer eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz. b. Kursiyer Hakları: Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, www.sanaldersim.com.tr tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

 1. Kullanım Kısıtlamaları:

Sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları  Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ Yayıncılık Danışmanlık ve Dağıtım Hizmetleri Ltd. Şti. adına www.sanaldersim.com.tr
internet sitesine aittir. Kursiyer; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ’den izin almadan kullanamaz. Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ’ye ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan Kursiyer doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

 1. Sözleşmenin Kabulü:

Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ www.sanaldersim.com.tr üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr), Eğitim Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan “sözleşmeyi okudum kabul ediyorum” seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.

Madde 14-Özel Hükümler:

 1. a) Kursiyer, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir Kullanıcı adı ve şifre belirler. Kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece kursiyer tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren kursiyer, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla Kursiyerin sorumluluğundadır. Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) şifresini yanlış kullananlardan doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 2. b) Kursiyer’ın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler/hizmetler/dersler bedelini ödediği servisler/hizmetler/dersler bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir. Yalnızca almış olduğu kursa ilişkin derslere dahil olabilecek ve kayıtlı dersleri izleyebilecektir.
 3. c) Kursiyer olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz. Kullanıcı şifresini ya da çevrimiçi derslerin giriş linklerini başkaları ile paylaşarak kursiyer olmayan kişilerin derslere girmesini sağlayan kursiyerler hakkında cezai ve hukuksal sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşan kişilerin kurs ile ilişiği kesilir ve kullanıcı adı-şifreleri bloke edilir.
 4. d) Kursiyer, Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) tarafından istenilen gerekli bilgiler Kursiyer tarafından eksiksiz ve doğru olarak Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) ‘ye vermekle yükümlüdür. Kursiyer bilgilerindeki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’ye bilgi vermek zorundadır.
 5. e) Kursiyer, Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’ye ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. f) Kursiyer verilerinin, Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’nin sorumlu olmayacağını kabul eder.
 7. g) Kursiyer kurallara aykırı davrandığı takdirde Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ’nin (www.sanaldersim.com.tr) gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 8. h) Kursiyer, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’yi sorumlu tutmayacağını kabul eder. i) Kursiyer site geneline zarar verecek veya Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’yi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Vermiş olduğu zarar kursiyere rücu edecektir.
 9. j) Kursiyer fikri ve sınai hukuka giren ve telifi Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr)’de bulunan video dersleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz. Canlı derslerde ise dersi satın aldıktan sonra 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. k) Kursiyer bu formda verdiği kişisel bilgilerinin, Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr), şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat eder ve izin verir.
  l) Alıcı müşterinin, hizmet bedelini taksitler halinde ödemesi kararlaştırılmış ise taksitlerden birinin gününde ve tam olarak ödenmemek suretiyle sözleşmeye uyulmaması halinde tüm hesap bakiyesi muacceliyet kesbeder.
  m) Borç taksitlerinin gününde ve tam olarak ödenmemesi halinde, her ay için aylık %10 vade farkı kurum alacak hesabına ilave olunur.
  n) KURSİYER ALEYHİNE, HERHANGİ BİR SURETLE TAKİP VEYA DAVAYA SEBEBİYET VERDİĞİ TAKDİRDE, HER TÜRLÜ TAKİP VEYA YARGILAMA GİDERLERİ İLE AYLIK %10 FAİZ, AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİNE EK OLARAK, TAKİP KONUSU MİKTAR ÜZERİNDEN %15 ORANINDA CEZA-İ ŞART ÖDEMEYİ, MÜŞTERİ ŞİMDİDEN KABUL VE TAAHHÜT EDER.
  o) Akit tarafların sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, her türlü tebligata uygun yasal ikametgah adresleridir. Adresin değişmesi halinde, kursiyer (borçlu) yeni adreslerini Yükleniciye bildirmemeleri halinde, sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adrese yapılan ihbar ve tebligatlar Teb. Kanunu 35. madde hükmü gereği usulünce muhatabına yapılmış addolunur.
  p) HUMK. m. 287 uyarınca, taraflar sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklarda, Kurumun (Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ) belge ve kayıtlarının kesin delil olduğunu ve aksinin hiçbir şekilde iddia ve ispat olunamayacağını kabul ederler.
  r) Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
  s) İşbu sözleşme tek nüsha olarak düzenlenip Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ (www.sanaldersim.com.tr) tarafından saklanır. Kursiyere ayrıca işbu sözleşme metni gönderilmeyecek olup kursiyer sözleşme metnine elektronik ortamda ulaşabilecek ve görüntüleyebilecektir.

Madde 15 – Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

Madde 16- Koşulsuz Kayıt İptali
Öğrenci kursa başlamadan önce yükleniciye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle 7 günlük cayma süresi içerisinde kaydını iptal ettirebilir. İmzalamış olduğu senet, vermiş olduğu peşinat ve kredi kartı (komisyon ve KDV hesaplandıktan sonra kalan ücret) ödemeleri geri alınabilir. Öğrenci reşit olmaması durumunda velisi yetkiye sahiptir.

Madde 17- Kayıt İptali İşlemi
Öğrenci kurstan ayrılacağını mazeretini ibraz ederek içerisinde dilekçe ile bildirir. Dilekçe verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde sonuçlanır. Öğrenci ve veli kayıt iptali için aşağıda belirtilen hesaplamayı kabul eder. Kayıt iptal ücreti liste fiyatı üzerinden hesaplanmaktadır,

Madde 18 – Kayıt Sildirme Formülü: Görülen ders saati) + (Verilen tüm dokümanların ücreti) + -(Ödenen Tutar) = Toplam Ödenecek Ücret

Madde 19- Bölüm Değişikliği
Öğrenci eğitimini kayıt yaptırmış olduğu grupta devam ettirmeyi taahhüt eder. Öğrenci bölümünü değiştirmek istiyorsa mazeretini dilekçe ile yükleniciye bildirir, yüklenici dilekçeyi 10 gün içinde değerlendirir, yüklenici kabul ederse öğrenci bölümünü değiştirebilir. Geçtiği bölümdeki kitapların ücretini ödeyerek temin eder.

Madde 20- Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı Verilebilme Şartları
Yüklenici tarafından, bu sözleşmenin konusu işin yürütülmesini engelleyen mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, kursiyere yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi şartıyla doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, yangın, kısmi veya genel seferberlik ilanı mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin, işi tamamlamak şartıyla gerekçeli ve yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması halinde, kursiyer tarafından işin tamamlanması için yükleniciye süre uzatımı verilebilecektir.

Madde 21- Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları
Kursiyer ve yüklenici karşılıklı olarak anlaşarak herhangi bir maliyet artışına neden olmamak şartıyla sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilirler.

Madde 22- Kurstan Ayrılma
Kurstan ayrılmak isteyen öğrencinin durumu yönetim kurulu kararıyla aşağıdaki şartlar çerçevesinde değerlendirilir:
a) Kurs başladıktan sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde kursiyerin geçerli mazeretini bildirir dilekçesi esas alınır. Kursiyer kurstan ilişiğini kesmeden hangi sebeple olursa olsun kurstan ayrılamaz.
b) Kurstan ayrılan öğrenci aldığı kitap seti dokümanların bedelini öder.
c) Kursiyerin kayıt iadesinde, kayıt sildirme dilekçesini kuruma teslim ettiği/mail attığı tarihe kadar görülen derslerin ücreti birim ders saati ücretine göre tahsil edilir.
d) Alınan para iade edilmez.
Aşağıda belirtilen sebeplerden biri veya birkaçından dolayı kurstan ayrılan öğrencilerin ayrılış tarihinden sonraki aylara, günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.
a) Öğrencinin resmi belge ile ispatlaması şartıyla sağlık sebebiyle kurstan ayrılması
b) Kurumun kapatılması ya da iflası sebebiyle
d) Kursun eğitime başlamasından önce 7 günlük cayma süresi içerisinde öğrencinin herhangi bir sebeple kurumdan ayrılmak için müracaat etmesi.

Madde 23- Kursiyer Tarafından Sözleşmenin Feshedilmesi Şartları
1- Kursiyer tarafından,
a) Yüklenicinin bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışta bulunması, bu sözleşme hükümlerinden doğan yükümlülüklerini sözleşmede belirtilen mücbir sebepler dışında yerine getirmemesi durumlarında, kursiyer tarafından bu durumlar açıkça belirtilerek verilen en az 10 gün süren ihtara rağmen, Yüklenicinin bu sözleşme hükümlerine aykırı tutum ve davranışını düzeltmemesi veya bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
b) Eğitim programının devamı sırasında yüklenici tarafından hile, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlamak, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşme konusu işlemlere fesat karıştırılması veya buna teşebbüs edilmesi,
c) Yüklenici tarafından sahte belge düzenlenmesi veya buna teşebbüs edilmesi, bu yollarla kursiyere zarar verilmesi,
d) Yüklenicinin bilgi ve deneyimini kursiyerin zararına kullanması, kursiyerin gizlilik konusu işlemlerini teknik ve mali yapısına ilişkin bilgileri ve belgeleri açıklaması, kendisinin veya üçüncü şahısların yararına kullanması,
e) Ağır hastalık, tutukluluk, mahkumiyet ve ölüm hallerinde Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi,
f) Yüklenicinin iflas etmesi hallerinde, kursiyerin ayrıca protesto çekmesine gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

Madde 24- Yüklenici Tarafından Sözleşmenin Feshedilme Şartları
Sözleşme, imzalandıktan/onayladıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında kursiyerin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini resmi kurumlardan aldığı belgeler vasıtasıyla gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak yükleniciye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kurs hizmeti iptal edilir. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ Yayıncılık Danışmanlık ve Dağıtım Hizmetleri Ltd. Şti. adına www.sanaldersim.com.tr internet sitesine ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır. Hukuki ve cezai yaptırımlara sebep olacak durumlarda kursiyer ile yüklenici arasında akdedilen sözleşme protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedilecektir.

Madde 25- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshedilmesi
Bu sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı kursiyer veya yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak, yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, kursiyerin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin bu sözleşmeye uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.

Madde 26- Ayrımcılık Yasağı
Kurs kapsamında sunulacak hizmetlerde tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlılık esastır. Bu çerçevede hizmetlerden yararlanan kursiyerlere yönelik olarak yüklenici ya da personelleri tarafından hiçbir surette dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş, felsefi inanç ve kılık-kıyafet ayrımcılığı yapılamaz.

Madde 27- Anlaşmazlıkların Çözümü – Yetkili Mahkeme
Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde kurum kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil…) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca işbu mahkemelerin görev alanlarına girmeyen konularda da doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul İlindeki görevli mahkemeler yetkilidirler. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun/kurum mevzuatı geçerli olacaktır.

Madde 28- Sözleşmenin Dili, Düzenlenme Şekli
Bu sözleşme, taraflar arasında Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 29- Fatura İle İlgili;
Kurs ücretinin Faturalandırılması 213 sayılı VUK’nun 229, 231/15 maddelerine bağlı olarak Özel Eğitim Kurumlarının tabi olduğu hesap dönemi gereğince eğitim öğretimin başladığı aydan itibaren her ay, verilen hizmet bedeli olarak düzenlenir.

Madde 30- Yüklenici Ve Kursiyerin Yasal Sorumlulukları a. Kursiyer faturada belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile faydalanmaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. b. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden kursiyer dışında biri faydalanacak ise bu kişinin, ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz. c. Kurum sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak kursiyere sunmakla sorumludur. Ancak, kursiyerin kendisine ait internet bağlantısı, teknik alt yapı, bilgisayar/cep telefonu/ipad vs. gibi araçlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından kurum sorumlu tutulamaz. d. Sözleşme konusu ürünün kursiyere sunulabilmesi için, kurumun web sayfasında sunduğu satış işlemleri seçeneklerini kursiyerin adım adım ve eksiksiz olarak gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesiyle ilgili maddeleri okuyup ilgili onay alanlarını işaretlemesi gereklidir. e. Kursiyerin sözleşme konusu ürünü satın alması ya da kullanması sırasında kursiyerin kredi kartı/havale işlemlerinde herhangi bir nedenden dolayı ürünün bedelini ödeyememesi durumunda kurum, kursiyerin satışa söz konusu üründen faydalanmasına ya da satışına son verir.

Madde 31- Ürünün Teslimi Ve Kullanımı

Kursiyerin kurumun web sayfasında (www.sanaldersim.com.tr) satış işlemlerini adım adım gerçekleştirmesi ve onaylamasından sonra sözleşme yürürlüğe girmiş olur. c. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Bankanız, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız insiyatifindedir. d. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartlarıyla yapılması nedeniyle, kursiyer, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve kursiyer arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. e. Sözleşmeyi sorunsuz onaylanan kursiyerin e-mail adresine satın alma isteminin kuruma ulaştığını belirten bilgi mesajı gelecektir. En geç üç iş günü içinde kurum tarafından kursiyere satın aldığı ürünün aktif hale gelmesi için ilgili şifre/kullanıcı adı bilgilerinin ne zaman iletileceği ve nasıl aktif hale getirileceği bildirilecektir. Bu bilgilendirme kurum çalışanları tarafından ayrıca kursiyerle iletişim kurularak da yapılabilecektir. f. Ürün/hizmet alımının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi durumunda kurum, ilgili ürüne/hizmete ait faturayı en geç 30 iş günü içinde kursiyerin sözleşmede belirtilen adresine gönderecektir. g. Kursiyer eğer canlı ders uygulamalarından yararlanacaksa, derslerin başlama tarihinden önce ders programı ve nasıl derslere katılacakları kurum tarafından kursiyere bildirilecektir. İlgili derslerin kursiyere belirtilen bitim tarihinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır. h. Eğer kursiyer kayıtlı ders çekimlerine ait ürün/leri satın almış ise bunları izlemeleri için gerekli olan bilgileri kursiyerin e-mail adresine kurum gönderecektir. Bu bilgiler ürünleri internet üzerinden izlemek için gerekli olan giriş şifreleri ve hangi tarihe kadar izleyebilecekleridir. Belirtilen tarihe gelindiğinde kurum taahhüdünü ifa etmiş olacaktır.

Madde 32- Kursiyerin (Alıcı) Beyan Ve Taahhütleri a. Kursiyer web sitesinde (www.sanaldersim.com.tr) yer alan sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin olarak kurum tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Kursiyerler, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini kurum iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler. b. Kursiyer satın aldığı üründen/hizmetten faydalanmakla yükümlüdür.
c. Kursiyerin satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, sunumlar, görseller, metinler ve konuşmaların bütün telif hakları kuruma aittir. Kursiyer sunumları, görselleri, metinleri ve konuşmaları kurumdan izin almadan sözleşme koşulları dışında kullanamaz. Ürünün/hizmetin toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan kursiyer ve buna bağlı olarak ilgili organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini kuruma ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kursiyer, doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Sözleşmeye konu olan ürünün/hizmetin içinden alınmış görsel malzemeleri, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya şeklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kursiyerlerin hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır. d. Kursiyer, işbu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce kurum tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere/hizmetlere ait temel özellikler, ürünleri/hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. e. Kursiyer satın aldığı ürünün/hizmetin satış bedelini belirlediği ödeme şekli ile gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kursiyer, kredi kartı ya da ödeme işlemleriyle ilgili işlem yaptığı banka ile ilgili olabilecek sorunlardan tamamen sorumludur. f. Sözleşmeyi onaylayan kursiyer, kurumun yapacağı her türlü tanıtım amaçlı ilan, reklam ve bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderimine izin vermiş sayılır.

Madde 33- Yüklenicinin (Satıcı) Beyan Ve Taahhütleri a. Yüklenici, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı”na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak kursiyere sunmakla yükümlüdür. b. Yüklenici, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti kursiyere sunamaz ise durumu mümkün olan en kısa sürede kursiyere bildirmekle yükümlüdür. c. Sözleşme konusu üründen/hizmetten kursiyer dışında biri yararlanacaksa ve bu kişinin ürünü/hizmeti kabul etmemesinden kurum sorumlu tutulamaz. d. Banka ya da kurum kredi kartı güvenlik birimleri tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda onay almak için kredi kartı sahibine sistemlerinde kayıtlı telefon numarasından ulaşılamaz ise kurum, kredi sahibinin güvenliğini sağlama amacıyla ilgili siparişi iptal edebilir. e. Her bir siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır. f. Siparişe konu olan ürünü/hizmeti çok sayıda farklı IP adresinde izleyen kursiyer kurum tarafından uyarılır ya da hizmet alımı iptal edilebilir. İptal sonrası ücret iadesi yapılmaz.
g. Kursiyer, 5580 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Kanunu, yönergeleri ve disiplin yönetmeliğine aynen uymakla yükümlüdür. Kursiyer üründen/hizmetten yararlanma sırasında genel disiplin, ahlak kurallarına aykırı davranışlar içinde olması durumunda, kurum tarafından canlı dersleri izleme olanağı devam ederken, derse katılımı engellenir. Disiplin cezası nedeniyle canlı yayınlar için kaydı iptal edilen kursiyer sözleşmede yer alan ürün/hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür.

Madde 34- Cayma Hakkı a. Yüklenici canlı eğitim şeklinde sunduğu ürünü/hizmeti ilgili ders grubunda en az 50 kursiyer olduğunda başlatacaktır. Aksi durumda kursiyerlerin ödemelerini iade ederek, sözleşme konusu ürünü/hizmeti iptal edecektir. b. Canlı derslerle ilgili siparişe konu olan ürünü/hizmeti iptal ettirmek isteyen kursiyer, işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı müracaatta bulunup iptal edilebilir. Kursun başlangıç tarihinden itibaren ise 7 gün içinde kuruma başvuruda bulunan kursiyerin ürün/hizmet iptal koşulu: “Ürün Bedelinin %10’u + (Ürün Bedelinin / Toplam Saat) * Kullanılan Ders Saati” şeklindedir. Belirlenen tutar sipariş iptali yapılarak kursiyer hesabına aktarılır. Hizmet kullanım başlangıcından itibaren 7 günden fazla geçmişse, iade yapılmaz. c. Siparişe konu olan ürün/hizmet sitede yer alan kayıtlı video çekimleri ise, iptal edilebilmeleri için satın alındıktan sonra, kursiyer tarafından aynı gün içinde kuruma bu durumun bildirilmesi gerekir. Bu iptal durumlarında kursiyer eğitim ücreti KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir. d. Kursiyerin eksik veya geçersiz bilgi ve belge bildirmesi nedeniyle sözleşmeye konu olan üründen/hizmetten yararlanamayan kursiyere ücret iadesi yapılmaz. e. Kurumun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile kursiyere durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde üründe/hizmette buna paralel davranılacaktır. f. Herhangi bir resmi ya da özel sınavın yapılıp/yapılmamasının kurumla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir sınavın olmayacağı neden gösterilerek sözleşme konusu olan ürünün/hizmetin iptali kursiyer tarafından talep edilemez; kursiyer bu durumu bilerek sözleşmeyi onayladığını taahhüt eder.

Madde 35- Gizlilik Ve Rekabet Yasağı Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistikî bilgileri, kurumuna ait bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dokümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini,
üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri kursiyer tarafından kuruma bildirilecektir. Kursiyer, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. “Ben tüketici/kursiyer olarak, ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları(yükümlülüklerimi-haklarımı-borçlarımı ve bu borçlardan doğabilecek cezai şartları) okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.”
35 (otuz beş) maddeden ibaret bir nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, Kursiyer ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşılmıştır.
Kursiyer (ALICI) Yüklenici (SATICI) Bİ NÜANS EĞİTİM ÖĞRETİM BASIM VE YAYIN LİMİTED ŞİRKETİ
Bu Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için [email protected] e-posta adresine eposta gönderebilirsiniz.